Technológia SCD Probiotics® v čistení odpadových vôd

Kategórie
 
 
 
 
 

Technológia SCD Probiotics® v čistení odpadových vôd

Aplikácia technológie SCD Probiotics® predstavuje na Slovensku prvé skutočné riešenie problematiky spracovania odpadových vôd v komunálnej ČOV a využitia kalu ako cenného zdroja organických živín.

Naša technológia:

  • šetrí energiu
  • zvyšuje kapacitu 
  • stabilizuje procesy
  • zlepšuje ukazovatele
  • redukuje zápach
  • udržuje ČOV čistú 
  • bráni upchávaniu, usádzaniu a korózii
  • je jednoduchá a úplne neškodná pre človeka a prostredie

Šetrenie elektrickej energie a čistiaca kapacita ČOV

Najväčšie množstvo elektrickej energie sa spotrebúva v nitrifikačnej nádrži pri prevzdušňovacom procese. Ak zefektívnime tento proces a pomôžeme prirodzenej mikroflóre aktivovaného kalu, samotná nitrifikácia bude trvať kratšie, čím sa zvýši čistiaca kapacita čistiarne. V závislosti od technologickej vyspelosti čov dokážeme v tejto fáze ušetriť podstatnú časť nákladov na energie.

Stabilizovanie procesov čistiarne

V praxi sa často stáva, že chod bežnej obecnej čistiarne naruší kvalita spracovávanej odpadovej vody. Hlavne počas víkendov môžeme nezriedka pozorovať penenie spôsobené čistiacimi prostriedkami z domácností. V období výdatnejších dažďov spôsobuje problémy zase splašková voda z kanalizácie. Častým problémom býva aj neohľaduplné a v praxi nekontrolovateľné vypúštanie chemikálii a nebezpečného odpadu z prevádzok firiem. Tieto riziká môžu spôsobiť úplné zastavenie čistiaceho procesu a zlikvidovanie ekosystému čistiarne. Pokusom o znovunaštartovanie čistiarne cudzím kalom, či maštalným hnojom sa dá ľahko predchádať. Je dokázané, že pravidelným preventívnym dávkovaním produktov SCD Probiotics® sa výrazným spôsobom predchádza podobným haváriám a procesy v čov sa stabilizujú. Naše probiotiká sa používajú na likvidáciu ekologických zátaží po celom svete. Vedia si poradiť s ropnými produktami, PCB látkami, toxínmi, fosfátmi, tukmi a mnohými ďalšími hrozbami.

Redukcia zápachu a čisté ovzdušie

Technológia SCD Probiotics® skutočne redukuje emisiu plynov ako metán, sulfán, či amoniak. Probiotiká pomáhajú prirodzenému fermentačnému procesu a bránia akejkoľvek hnilobe a mineralizačným procesom. Skladba komplexu 16 kmeňov probiotických kultúr bola starostlivo vybraná, aby pomáhala účinne rozkladať organickú hmotu a pomáhala tak prirodzenej mikroflóre čistiarne.

Môžete nielen znížiť emisiu jedovatých či skleníkových plynov, ale aj výrazne napomôct príjemnému ovzdušiu vo vašej obci.

Zlepšenie účinnosti komunálnej ČOV

Pridávaním probiotických kultúr ako aditív priamo do čistiaceho procesu sa zlepšujú všetky ukazovatele kvality čistiaceho procesu, vrátane CHSK, BSK5, nerozpustných látok, fosforu a dusíka. Neinvestujte do drahých technológii či servisu, ak má vaša komunálna čistiaren problémy so zákonom stanovenými úrovňami ukazovateľov. Riešením je pravideľné pridávanie probiotických kultúr.

Čo s čistiarenským kalom?

Kal predstavuje najväčší problém každej komunálnej čov z dlhodobého hľadiska. Zákon číslo 188/2003 o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy stanovuje administratívne úkony a prísne podmienky na kvalitu čistiarenských kalov. Sledujú sa koncentrácie ťažkých kovov, fekálne znečistenie, obsah sušiny, hodnoty pH a pod.

Naša technológia SCD Probiotics® preukázateľne zlepšuje všetky sledované ukazovatele vrátane ťažkých kovov. Ošetrený kal má prirodzene nižší podiel vody, je sanitovaný od fekálneho (koliformného) znečistenia, nezapácha, nehnije a neláka hmyz. Ťažké kovy zreagujú na sulfidy, ktoré nie sú asimilované rastlinami. Kal nie je nutné ošetrovat vápnom. Uskladnený kal tak môže ďalej fermentovať ako kompost! Manipulácia s ním už nebude záťažou. Takýto kal je dokonale stabilizovaný.

Skúsenosti zo zahraničia nám dávajú príklad, ako sa z neželaného problematického odpadu môže stať hodnotné organické hnojivo. Produkcia kalu ako kvalitného organického hnojiva môže prinášať ekonomické výhody pre prevádzkovateľa čistiarne!

Údržba zariadení a korózia

Postupom času sa každá čistiareň zanáša organickými zvyškami kalu, riasami a podobne. Probiotiká prirodzene regulujú toto znečistenie a pomáhajú udržovať steny nádob a potrubia čisté a bez nánosov. Probiotické kultúry sa nenachádzajú len v aktivovanom kale, ale postupne zkolonizujú celé prostredie čov a pomáhajú jeho samočisteniu.

Splašková voda môže obsahovat sírne zlúčeniny, ktoré dokážu korodovať kovy a betón. Tomu sa dá úspešne zabrániť. Významnou zložkou našich probiotických kultúr sú bifidokultúry (resp. aktinomycéty). Nedávne výskumy na Sibíri dokázali, že to boli vôbec prvé organizmy, ktoré kolonizovali našu planétu a zmenili ju z nehostinnej sírnej sopečnej pustatiny na živú planétu Zem. Ich metabolizmus síru zachytáva a mení ju na neškodné sulfidy. Okrem toho vytvára na povrchu kovových predmetov patinu, ktorá kovy ďalej konzervuje.

Znižovanie nákladov

Použitie probiotickej technológie od firmy SCD Slovensko v konečnom dôsledku ušetrí nemále prostriedky tým, že sa šetrí na údržbe a čistení zariadenia čov, na koagulantoch ci flokulantoch, na vápnení kalu, na znovuspúštaní havarovanej čov a hlavne na elektrickej energii!

Technológia SCD Probiotics®. Čo to je?

Naša spoločnost vám ponúka jedinečný komplex kultúr, ktoré sa právom nazývajú probiotické a efektívne mikroorganizmy. Nájdete medzi nimi baktérie mliečneho kvasenia, aktinomycéty, kvasinky a fotosyntetizujúce baktérie. Tieto kmene mikroorganizmov boli počas desiatok rokov starostlivo vyberané s ohľadom na dosiahnutie čo najlepších účinkov na ozdravenie a harmonizáciu prostredia. Neobsahujú žiadne umelo pridané enzýmy, chemické látky ani geneticky modifikované organizmy.

SCD Probiotics® - to je ekosystém vo flaši!

Preparáty sú v tekutej aktívnej forme, pripravené na okamžité použitie. Sú to 100% prírodné a koncentrované kultúry. Ich použitie je jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne zariadenia, ani ochranné prostriedky. Produkty sú absolútne neškodné pre človeka, zvieratá a životné prostredie.

Pre viac informácii volajte 0948 012 999, alebo píšte na info@probioticky.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia