Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na internetových stránkach Probioticky.sk sa uskutočňuje za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom eShopu Probioticky.sk je spoločnosť

SCD Slovensko, s.r.o. 
Ulica Andreja Hlinku 1514/19 
95115 Mojmírovce 
Slovenská republika 
IČO: 45 381 097
DIČ: 2022971775
IČ DPH: SK2022971775

Zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo:  25917/N, Oddiel Sro.

Kontaktné informácie

Telefón:     0948 012 999
E-mail:     
info@probioticky.sk

Zákazník

Zákazníkom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku prostredníctvom internetového obchodu.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24 

Objednávka

1. Zákazník objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu na www.probioticky.sk. 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 

2. Pri každej objednávke musí Zákazník uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu (poštovú adresu v prípade, že je odlišná), telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH (ak má pridelené), ďalej názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

3. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Prevádzkovateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. Od tohto termínu je objednávka pre Zákazníka záväzná. 

4. Zákazník má právo stornovať objednávku bez poplatku a to bezodkladne v deň dokončenia elektronickej objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Prevádzkovateľ je povinný objednávku vybaviť bezodkladne k spokojnosti kupujúceho v prípade, že je tovar na sklade. 

2. Vo všeobecnosti je termín odoslania alebo odberu tovaru do pracovných 7 dní od dátumu prijatia objednávky. 

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Vo týchto prípadoch bude Zákazník telefonicky alebo e-mailom kontaktovaný Prevádzkovateľom ohľadne dlhšej doby dodania.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom Prevádzkovateľa. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

3. Kúpna cena je súčet cien objednaných tovarov plus cena dopravy a dobierky v zmysle cenníka Dopravy a platby.

4. Zákazník uhrádza kúpnu cenu na dobierku kuriérovi – pri preberaní tovaru, alebo vopred na číslo účtu uvedeného vo faktúre alebo platobných údajoch, ktoré budú zákazníkovi doručené elektronickou formou bezodkladne po prijatí objednávky.

5. Tovar sa doručuje prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobným odberom na odbernom mieste.

6. Podmienky a aktuálne ceny dopravy a platby sa uvádzajú v príslušnej sekcii tejto stránky. Tento Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.

III. Preberanie tovaru

1. Zákazník sa zaväzuje prevziať tovar. 

2. Pri preberaní produktu je Zákazník povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Zákazník je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Prevádzkovateľa a s pracovníkom kuriérskej služby spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. 

3. Zákazník nadobúda vlastnícke práva k tovaru prevzatím zásielky a uhradením plnej kúpnej ceny a poštovného. 

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Zákazníka momentom prevzatia tovaru.

IV. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

1. Zákazník má právo stornovať objednávku bez poplatku a to v deň elektronickej objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).  

2. Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy v zmysle zákona do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, Zákazníka a Prevádzkovateľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla Prevádzkovateľa na náklady a zodpovednosť Zákazníka. Náklady na vrátenie produktu znáša Zákazník. 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom uzatvorenom obale a spolu s produktom musí Zákazník odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Zákazníkom a doručená spoločne s vráteným tovarom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Odporúčame posielať kuriérskou službou, ako poistený balík.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Zákazníka, Prevádzkovateľ prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti Zákazníkovi prevodom na účet, ktorý bol písomne oznámený, späť. 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: 

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať 
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu 
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a riadne zaplatený u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je Zákazník povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt v originálnom balení, vrátane kópie faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu Prevádzkovateľovi. 

2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením obalu, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom, a najmä nedodržaním návodu na použitie zo strany Zákazníka. 

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Zákazníkovi telefonicky oznámiť Prevádzkovateľovi, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí Zákazníkovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Zákazník môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi najskôr využiť kontakt na Prevádzkovateľa pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

VII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., poskytnuté Zákazníkom, a to najmä meno a priezvisko, adresu, telefonický a emailový kontakt používať za účelom správneho dodania tovaru. Takisto za týmto účelom Prevádzkovateľ poskytuje tieto údaje prepravnej firme.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje takto získané osobné údaje tretím stranám.

Zákazník zároveň súhlasí s použitím svojej emailovej adresy na účely ďalšej komunikácie a to najmä v marketingových akciách Prevádzkovateľa.

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a to písomnou formou.

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Prevádzkovateľ kontaktuje Zákazníka. Zákazník má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 

Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy, Prevádzkovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto Obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 

Práva Zákazníka vo vzťahu k Prevádzkovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane Zákazníka č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 

Prevádzkovateľ a Zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 27. septembra 2017. 

Mgr. Matej Radošovský 
konateľ spoločnosti SCD Slovensko, s.r.o.